รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

เว็บไซต์บริษัทมหาชน...เรื่องนี้ขาดไม่ได้

07 Aug 2020      เขียนโดย : Admin DiTC


 

 

     บริษัทมหาชน หมายถึง บริษัทที่นำหุ้นจำนวนหนี่งของบริษัท มาจำหน่ายให้ประชาชนเป็นผู้ถือหุ้นได้ และผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นที่ถืออยู่ให้ผู้อื่นได้ผ่านการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
และความบริษัทมหาชนมีลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทมหาชนจึงมีความสำคัญ ต้องถูกต้อง ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน 
รวมถึงเกิดความเชื่อถือในองค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้น มาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลที่บริษัทมหาชนควรมีบนเว็บไซต์จะมีอะไรกันบ้าง

ข้อมูลเบื้องต้น
• วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
• รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
• แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
• ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
• โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
• โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/ vehicles หรือ SPEs/SPVs
• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
• การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
• หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
• นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
• นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
• กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
• กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
• ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ เป็นต้น
• นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นการบอกถึงแนวทางความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์

 

ระบบที่ควรมี
ระบบนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ระบบที่เผยแพร่ข้อมูลสำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มสะดวกให้ในการดูข้อมูล สามารถเชื่อมต่อกับ Corporate เว็บไซต์ได้
ระบบดาวน์โหลด-แนบไฟล์ มีการเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์มาใช้งานได้สะดวก
ระบบแชร์ข้อมูลข่าวสารและบทความ ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น E-mail, Facebook, Line, Twitter เป็นต้น
ระบบ Search เพื่อค้นหาข้อมูล บทความ ข่าวสารต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์รวดเร็วและสะดวก

          อย่าลืมกลับไปตรวจเช็คว่าเว็บไซต์บริษัทมหาชนของคุณว่า มีข้อมูลเบื้องต้นที่ควรเปิดเผยและระบบในเว็บไซต์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ใช้งานได้อย่างสะดวกและช่วยส่งเสริมให้บริษัทน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

 


ที่มา
https://magnetolabs.com/blog/business-that-needs-great-website/
http://www.syncwebsite.com/2902-PUBLIC%20COMPANY/show-gallery/1/gallery.html
สนใจอยากปรึกษาเรื่องการทำเว็บไซต์กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ DITC ติดต่อ 02-555-0999 หรือ contact@ditc.co.th

 

หมวดหมู่